HISTORIA  SZKOŁY

Nasza jubilatka po raz pierwszy przywitała uczniów w 1905 roku. Okres do 1939 roku jest nam mało znany. Wiemy jednak, że w 1865 roku uczęszczało 26 dzieci z Chałupek do szkoły w Dolnych Marklowicach. W kolejnych 30-stu latach ilość dzieci wahała się od 16 do 32. W 1894 roku przez nowy podział Dolnych Marklowic ilość mieszkańców Chałupek wzrosła i  także ilość uczniów. W latach 1894-1896 ilość mieszkańców wzrosła z 902 do 1008, a ilość uczniów z 188 do 231. W roku 1896 z Chałupek uczęszczało 64 uczniów do szkoły w Dolnych Marklowicach. Życzeniem mieszkańców Chałupek było wybudowanie własnej szkoły. Budowę własnej szkoły umotywowano uciążliwymi warunkami dojścia do szkoły z Chałupek do Marklowic Dolnych.Starania budowy własnej szkoły rozpoczęto w 1896 roku i trwały do roku 1900( niestety bezskutecznie ). Przypuszczalny koszt budowyoszacowano na 16.000 marek. Z tego rząd królewski asygnował  8.000 marek, zaś królewski Wyższy Urząd Górniczy 4.000 marek. Gmina miała pokryć koszty budowy w wysokości 4.500 marek. Na to Urząd Gminy nie wyraził zgody i oferował tylko zakup gruntu na powyższy cel. Na tym zakończyły się rozmowy odnośnie rozpoczęcia budowy szkoły.
W 1902 roku ilość uczniów z Chałupek wzrosła do 90 i rozmowy zostały wznowione. 19 III 1903 roku Urząd Gminy został powiadomiony, że rozporządzeniem  rządu II. c. IX.XVII No 2807 zostało  przyznane 16.000 marek na budowę nowej szkoły na kolonii Chałupki. Wyższy Urząd Górniczy wsparł budowę  kwotą 2000 marek. Budowę zlecono mistrzowi budowlanemu nazwiskiem Arrendt z Wodzisławia. 18 IX 1903 roku rozpoczęto budowę, 18 XI tego samego roku wykonano budowę pod dach. W dniu 18 XI 1904 roku budowę zakończono. 9 XII odbioru budowy dokonał powiatowy inspektor budowlany nazwiskiem Stuckenbrock z Rybnika. Koszt ogólny budowy wyniósł 22.000 marek. W dniu 2 I 1905 roku nastąpiło poświęcenie szkoły. Z dawnych notatek wiemy również, że na trzydziestolecie szkoły ufundowano i poświęcono sztandar szkolny, który dzięki pani Anieli Mrozkowej (żony kierownika szkoły) był przechowywany w czasie wojny i po wyzwoleniu wrócił do szkoły.  Niestety, jego dalsze losy są nieznane. W czasie działań wojennych szkoła została bardzo zniszczona. Zniszczeniu uległy też wszystkie akta szkolne z czasów polskich jak i lat okupacji. Po wojnie, dzięki miejscowej ludności i Urzędowi Gminy w ciągu miesiąca wykonano prace remontowe. Pozwoliło to na rozpoczęcie nauki już 17 V 1945 roku. W tym czasie kierownictwo szkoły objął pan Dominik Pękała. Już wówczas myślano o rozbudowie szkoły, gdyż ze względu na brak sallekcyjnych i  zgodnie z zarządzeniem władz, dwa ostatnie roczniki przekazano do Szkoły Zbiorczej w Marklowicach Dolnych. W dniu 7 V 1946 roku odszedłdotychczasowy kierownik szkoły, a jego miejsce zajął pan Wilhelm Szymura. Po nim zaś 1 IX 1947 roku kierownikiem został pan Alojzy Grabiec, żeby już 1 III 1948 roku przekazać szkołę w ręce pana  Edwarda Lacha – najdłużej piastującego funkcję kierownika naszej szkoły.Rok szkolny 1965/1966 był przełomowy dla oświaty i dla naszej jubilatki, gdyż powstała szkoła ośmioklasowa, zaś młodzież naszej szkoły od klasy V wzwyż zaczęła pobierać naukę w nowo wybudowanej szkole w Radlinie – Obszarach.Z dniem 31 VII 1972 roku pan Edward Lach, po 25 latach pracy w tutejszej szkole odszedł na zasłużoną emeryturę. Jego obowiązki przejęła pani Kordula Nowak. W okresie swojej piętnastoletniej pracy unowocześniła wyposażenie szkoły w pomoce naukowe i sprzęt. Dzięki jej staraniom zostały skanalizowane sanitariaty szkolne, a tradycyjne piece węglowe zastąpiono centralnym ogrzewaniem. W okresie  jej działalności szkoła była punktem filialnym.W roku 1987 pani Korduli Nowak zaproponowano pracę w Szkole Specjalnej w Wodzisławiu Śląskim, którą przyjęła. Na miejsce kierownika filii została powołana pani Maria Staszak.  W rok później szkoła  stała się samodzielną jednostką administracyjną. Jej dyrektorem mianowano dotychczasowego kierownika filii panią Marię Staszak. W tym czasie szkoła w dalszym ciągu wyposażana jest w nowoczesny sprzęt,a także przy współudziale rodziców została wyremontowana. Zmienił się wystrój szkoły, odnowiono jej wygląd zewnętrzny oraz obejście. Zmiany jakie nastąpiły w dużej mierze zawdzięczamy rodzicom, Urzędowi Gminy oraz pani dyrektor Marii Staszak, która swoją pracę zawodową zakończyła w sierpniu 2007 roku. W latach 2007-2012 dyrektorem szkoły była pani Iwona Kotyrba. Od września 2012 roku stanowisko dyrektora objęła pani Jolanta Kominek.