• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Kontakt:

ul. Wiosny Ludów 78,
44-321 Marklowice
Tel  324550392, Tel: 324531528
Fax: 324550392

Jak oceniasz nową stronę szkoły
 

Komunikaty

Dni wolne

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Marklowicach

z dnia 14.09.2017r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie: § 1 pkt 3 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam się co następuje:

§ 1

Ustalam w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 20172018:

13.10.2017r.

2.01.2018r.

2.05.2018r.

1.06.2018r.

21.06.2018r.

§ 2

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do rozeznania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

§ 3

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w §  1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§ 4

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Copyright ©  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Marklowicach 2011-2013  |  Strony Internetowe  MBURSZ-NET
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting